Zapewniamy kompleksową obsługę geodezyjną w zakresie zgodnym z indywidualnymi wymaganiami Zlecającego:

 • realizacja okresowych pomiarów wysokościowych,
 • przygotowanie opracowań fotogrametrycznych stanowiących szczegółową dokumentację postępów w pracach eksploatacyjnych,
 • pomiary geodezyjne dla potrzeb badań zagęszczenia oraz termiki,
 • wykonanie obliczeń oraz opracowań tematycznych (analiza własności gruntów, określenie zasięgu, kubatury, bilansu robót ziemnych itp.).

Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę geodezyjną rekultywacji oraz zagospodarowania terenów pogórniczych:

 • przygotowanie podkładów mapowych do celów projektowych,
 • przygotowanie opracowań fotogrametrycznych (chmura punktów, numeryczny model terenu, ortofotomapa),
 • pomiary realizacyjne (tyczenie, wyznaczanie kubatury oraz bilansu robót ziemnych),
 • inwentaryzacja powykonawcza z wniesieniem wyników pomiarów do baz danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

W ramach geodezyjnej obsługi prac budowlanych prowadzonych na terenie obiektów przemysłowych wykonujemy specjalistyczne opracowania inżynieryjne:

 • geodezyjną obsługę budowy oraz modernizacji torów rozładunkowych,
 • geodezyjną obsługę budowy oraz regulacji torów podsuwnicowych,
 • geodezyjną obsługę budowy placów rozładunkowych i magazynowych,
 • geodezyjne pomiary pionowości kominów przemysłowych,
 • monitoring osiadań oraz przemieszczeń.

Prace realizowane są przez doświadczony zespół geodetów posiadających wymagane uprawnienia geodezyjne.