Staramy się, aby nasze opracowania realizowane były zawsze z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań projektantów. Doskonale znamy specyfikę map opracowywanych na potrzeby inwestycji liniowych:

  • każda mapa jest wykonana zawsze z dbałością o zgodność z obowiązującymi przepisami i wymogami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • realizujemy szczegółowe pomiary wysokościowe na potrzeby opracowania profilu projektowanego uzbrojenia terenu (pomiar na punktach załamania, pomiar na punktach charakterystycznych terenu, pomiar w kilku wariantach planowanej trasy),
  • weryfikujemy w terenie możliwe do sprawdzenia skrzyżowania z obcym uzbrojeniem terenu,
  • wykonujemy szczegółową inwentaryzację zieleni znajdującej się w rejonie planowanej inwestycji (pomiar elementów niestanowiących bazy danych BDOT500, ale mogących mieć wpływ na projektowaną inwestycję - żywopłoty, krzewy i drzewka ozdobne, inne elementy małej architektury),
  • dla mierzonego obiektu możemy zrealizować również aktualną ortofotomapę wykonaną z wykorzystaniem drona. Fotomapa pozwala na zweryfikowanie sposobu zagospodarowania terenu. Rozdzielczość zdjęcia nawet do 1cm/pixel pozwala na określenie rodzajów nawierzchni oraz ich stanu technicznego, weryfikację lokalizacji oraz wielkości zieleni, weryfikację innych widocznych elementów infrastruktury.

Prawidłowe wytyczenie obiektu jest kluczowe dla jego prawidłowego usytuowania w terenie. Tyczenie realizujemy zgodnie z założeniami projektowymi z zachowaniem odniesienia do rzeczywistego sposobu zagospodarowania terenu. Aby ułatwić pracę operatora koparki oraz uniknąć ewentualnych komplikacji:

  • tyczenie realizowane jest zawsze na bieżąco zgodnie z zapotrzebowaniem,
  • w razie uszkodzenia znaków geodezyjnych wykonujemy wznowienie tyczenia (lepiej wytyczyć dwa razy niż raz źle wykopać),
  • stabilizacja wytyczonych punktów oraz kierunków na punkty sąsiednie jest widoczna i jednoznaczna,
  • dla wskazanego fragmentu projektowanego obiektu możemy wykonać tyczenie prawdopodobnej lokalizacji skrzyżowań z obcym uzbrojeniem terenu.

Każde opracowanie geodezyjne jest wykonywane z dbałością o zgodność z obowiązującymi przepisami i wymogami PODGiK. Ponadto nasze prace realizujemy zgodnie z indywidualnymi wymaganiami poszczególnych spółek zarządzających podziemną infrastrukturą uzbrojenia terenu. Przekazane materiały odpowiadają standardom oraz systemom prowadzenia bazy danych przez te spółki.

Nasze opracowania wykonywaliśmy między innymi dla Tauron Ciepło, ZEC Katowice, PEC Bytom, PEC Tychy, Spółka Ciepłowniczo - Energetyczna Jaworzno, Elektrociepłownia Bielsko-Biała i inne.